Jsem si vědoma svých zodpovědností

Etický kodex

Tento kodex je souborem pravidel, která zabezpečují odbornou úroveň poskytovaných služeb.

Odborník – psychoterapeut, psycholog – vykonává své služby ve prospěch jednotlivce, skupiny či organizace. Svoje služby vykonává s respektem vůči zájmům a potřebám svých klientů. Odborník poskytuje své služby výhradně na základě dojednaného kontraktu mezi ním a klientem.

Mlčenlivost

Odborník zachovává mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při konzultaci s klientem.

V kontraktu se zadavatelem, kterým je jiná osoba, než klient, dojednává právo zachovávat mlčenlivost, pokud se tak dohodne s klientem, i vůči zadavateli.

Jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům pouze se souhlasem klienta.

Dobrovolnost a věrohodnost

Odborník pracuje s klienty za jejich souhlasu, s výjimkou situací, kdy je zadavatelem služeb jiná osoba než klient a zadavatel je oprávněn požadovat práci s klientem i bez jeho souhlasu.

Poskytování služeb vychází z vyjednaného kontraktu mezi odborníkem a klientem. Součástí kontraktu jsou náležitosti odborné spolupráce včetně cílů, odměny a vyjádření souhlasu zadavatele služeb.

Při poskytování služeb osobám, které nejsou schopny souhlasu, si odborník vyžádá souhlas zákonného zástupce.

Odborná kvalifikace

Odborník trvale udržuje a rozvíjí své odborné a osobnostní kompetence. Pro tyto účely využívá supervizní konzultace specializovaných profesionálů. Odborník zná hranice svých kompetencí a nepřekračuje tyto hranice. Pokud je odborník požádán o odborné služby, které neodpovídají jeho profesionálním kompetencím, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.

Odborná zodpovědnost

Odborník nediskriminuje klienty z důvodů věku, rasy, politické příslušnosti, národnosti, náboženství, postavení a jiných vnějších okolností.

K ostatním odborníkům přistupuje v duchu zásad profesionální kolegiality, s důvěrou a ochotou ke spolupráci. Neznevažuje jejich profesní způsobilost.

Odborník nezneužívá vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v terapeutickém či koučovacím procesu.

Závaznost Etického kodexu

Etický kodex je závazný pro Terezu Ševčíkovou a její koterapeuty při párové terapii a další spolupracovníky při společných projektech.

Hlásím se k etickému kodexu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Pracuji pod odbornou supervizí.

terepe logotype
X Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používá soubory cookie.